💙💙

ایمان داشته باش که

قشنگترین عشق،

نگاه مهربان خداوند به بندگانش است

زندگی را به او بسپار

ومطمئن باش

که تا وقتی پشتت به خدا گرم است

تمام هراس‌های دنیا

خنده دار است ...

🌷 @bsmsq

  دانلود ویدئو