🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷

یک شاخه گل چه کارها که با یک زن نمیکند

یک شاخه گل زورش خیلی زیاد است

تمام زخم های زنها را خوب میکند

تمام غصه هایش را پاک میکند

عطر گل تمام وجودش را میگیرد

خستگی هایش را میبرد

یک شاخه گل آنقدر زورش زیاد است که تمام زن ها در مقابلش کم می آورند

فقط گل را از دست چه کسی بگیرند

این مهم است

🔷🔹 @bsmsq 🔹🔷