بترس از کسی که مختصات تو را میداند ...

هندسه روحت را میشناسد،

و میانبرهای دلت را بلد است،

او بهتر از هر کسی میتواند

معادلات زندگیت را غلط حل کند ؛؛

از ارتفاع دلت بالا برود ،

و قاعده حیاطت را بهم بریزد ،

دلت را بازیچه کند

و با یک لبخند ملیح بگوید :

متأسفم!

او بلد است

کدام آجر شکسته را بیرون بکشد !

تا دیوارت یکسره فرو بریزد