من را این گونه باور کن...

کمی تنها...

کمی بی کس...

کمی از یادها رفته...

خدا هم ترک ما کرده...

خدا دیگر کجا رفته؟؟؟

نمی دانم مرا ایا گناهی هست؟؟؟

که شاید به جرم ان غریبی و جدایی هست؟؟؟