خدا اجازه ؟؟؟؟؟

──────────██─── ─────────█▒▒█── ─────────█▒▒█── ──────██▒█▒▒█── ────██▒▒██▒▒█── ──██▒▒█▒█████── ─█▒▒█▒▒█▒▒▒▒▒█─ █▒█▒▒█▒▒███▒▒▒█ ─█▒█▒▒█▒▒█▒█▒▒█ ─█▒█▒▒███▒▒▒▒█─ ──█▒██▒▒▒▒▒▒█── ────█▒▒▒▒▒▒█───

میشه برگمو بدم ؟؟؟

من دیگه بریدم!!

گاهی دلم می گیرد

از آدم ها

همه چیز را یاد گرفته ام...

اما...

مــــــــــــــــــــن هنوز آدمهــــــــــــــــا را بلــــــــــــــــــد نیســـــــــــــــــــــتم..

@bsmsq