👌🌿🌸👌🌿👌🌿🌸

#جالبه

حتما که نباید کسی فوت کنه که دفنش کنین!

گاهی اوقات باید به آدم های اطرافت نگاه کنی...

خوب مرورشون کنی!

اگه توی این مرور کردن آدمی بود که بارفتارش حال خوب و اعتماد به نفستون رو ازتون میگیره دفنش کنین...

فقط اولش سخته،

اما یک عمر به راحتی زندگی میکنین...!

#ارسالی_آقای_احمدپور🌷🍀

@bsmsq