اولین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را #تحمل کنی.

دومین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را #تحسین کنی.

سومین گام موفقیت، این است که بتوانی موفقیت دیگران را #تقلید کنی.

آخرین گام موفقیت این است که بتوانی به شیوه ی خودت #موفق شوی.

ماه را نشانه بگیرید، اگر به هدف نزنید، حتما یکی از #ستاره‌ها را خواهید زد.

@bsmsq

─┅─═ঊঈ🌺ঊঈ═─┅─

.