قابل توجه آقایان متاهل ...

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد !

یلدا آمد و اجناس گران خواهد شد !

همسرت چند ورق لیست به تو خواهد داد !

کل اعضای وجودت نگران خواهد شد !

میزنی ساز مخالف دوسه روزی اما!

عاقبت هر چه که او گفت همان خواهد شد!

پول را با علف خرس یکی می دانند!

فکر کردید که منطق سرشان خواهد شد ؟!

کل پول و حقوقت به شبی خواهد رفت !

بر سر جیب بغل فاتحه خوان خواهد شد!

🍉 یلداتون پیشاپیش مبارک 🍉

🎈جدیدترین مطالب را در اینجا دنبال کنید👇

‌‌‌@bsmsq