🐶🥃 فال چاى 🥃🐶

📆تاریخ : یکشنبه 26 فروردین 1397

💫#فروردین :🌿به زندگیت نظم بیشتری بده🌿

💫#اردیبهشت :🌿 بدست آوردن اعتماد به نفس🌿

💫#خرداد :🌿 خبری هیجان انگیز از طریق تلفنی یا نامه به شما میرسد🌿

💫#تیر :🌿 یک آدم خبرچین و غیر قابل اعتماد نزدیک شماست🌿

💫#مرداد :🌿 یک پیام خوب در زمینه مالی به شما میرسد🌿

💫#شهریور:🌿 دست از تلاش برندارید🌿

💫#مهر :🌿 با احتیاط پیش بروید🌿

💫#آبان:🌿 رسیدن به اهداف و آرزوها پس از گذشتن یک دوره رنج و سختی🌿

💫#آذر:🌿 شخصی فعال و بی پروا مغرور و پر حرارت 🌿

💫#دی :🌿 ثروت زیاد - ازدواج - پیشرفت🌿

💫#بهمن:🌿 به ثمر رسیدن استعدادهایتان نزدیک است🌿

💫#اسفند: 🌿 پشت سر گذاشتن یک دوره فشار و ناراحتی🌿

@bsmsq