یه جور یهویی های هست که

دل ادم براشون ضعف میکنه.

مثلا یهویی تلفنت زنگ بخوره و

چشمت بیفته به شماره ی کسی که

دلتنگش بودی ...

یهویی توو دنیای مجازیت یه پیام بیاد

که تووش نوشته..

\"\"سلام خوبی؟\"\"

یهویی توو خیابون توو فکر کسی باشی

و ببینی داره با لبخند از روبروت میاد.

یهویی یه عشق قدیمی

که هنوز ته دلت مونده بیاد سراغتو

توو چشات زل بزن و بگه..

\"\"\"بر نخوره به هیچ گلی..

عشق فقط عشق اولی....

آرزو میکنم امروزتون

پر باشه از این یهویی های قشنگ ...

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸