آدمک آخر دنیاست بخنــــد آدمک مرگ همین جاست بخنـــد

آن خــدایی که بزرگش خوانـدی به خدا مثل تو تنهاست بخنــــد

دست خطی که تو را عاشق کرد شوخی کاغذی ماست بخنــــد

آدمک خر نشوی گریه کنی کل دنیا سراب است بخنــــد

فکـر کـن فکـر تو ارزشـمند اسـت فکر کن گریه چه زیباست بخنــــد

صبح فردا به شبت نیست که نیست تازه انگار که فرداست بخنــــد

راستی آن چـه بـه یـادت دادیـم پر زدن نیست که درجاست بخنــــد

آدمک نغمه آغاز نخوان !!! به خــدا آخر دنـــیاســت بخند