🌺 سیزده هم نزدیک شد...

🌺 از خدا میخوام:

🌸 غماتون گره خورده باشه

🌸 به هرچی شادیه

🌸 درداتون گره خورده باشه

🌸 به هرچی سلامتیه

🌸 لحظاتتون گره خورده باشه

چرا 🌸 به هرچی موفقیته

🌸 دلاتون گره خورده باشه

🌸 به هرچی عشقه

🌸 جیباتون گره خورده باشه

🌸 به هرچی پوله

🌸 گره بخوره

🌸 یه گره کور...

‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌