استیکر ماه های سال

💢فروردین

/addstickers/FarvardinES

💢اردیبهشت

/addstickers/OrdibeheshtES

💢خرداد

/addstickers/KhordadES

💢تیر

/addstickers/TirES

💢مرداد

/addstickers/MordadES

💢شهریور

/addstickers/SharivarES

💢مهر

/addstickers/MehrrES

💢آبان

/addstickers/AbaanES

💢آذر

/addstickers/AzaarES

💢دی

/addstickers/DeyES

💢بهمن

/addstickers/BahmanES

💢اسفند

/addstickers/EsfandES

♨

@bsmsq 🌹