🔴 مدرسه های ژاپن سرایدار ندارند❗️

🔸در ژاپن دانش آموزان تا ۱۰سالگی امتحان ندارند. آنها تا این زمان یاد می گی

🔴 مدرسه های ژاپن سرایدار ندارند❗

🔸در ژاپن دانش آموزان تا ۱۰سالگی امتحان ندارند. آنها تا این زمان یاد می گیرند چگونه زندگی کنند،چگونه از حیوانات مراقبت کنند،به دیگران احترام بگذارند!

🆔 @bsmsq