مجری: پسرخاله چرا انقدر ناراحتی؟

پسرخاله: امروز یه بچه رو دیدم داشت سر چهارراه گل میفروخت

مجری: از دیدن اون بچه ناراحت شدی؟

پسرخاله: نه

مجری: پس چی ناراحتت کرده؟

پسرخاله: همین دیگه،از این ناراحتم که فهمیدم دیدن اینجور بچه ها انقدر واسم عادی شده که دیگه ناراحتم نمیکنه!

#دیالوگ

@bsmsq

#ارسالی..اقا..بهرام