💎

بهترین جواب بدگویی : سکوت

بهترین جواب خشم : صبر

بهترین جواب درد : تحمل

بهترین جواب سختی : توکل

بهترین جواب خوبی : تشکر

بهترین جواب زندگی : قناعت

بهترین جواب شکست : امیدواری

بهترین ها فقط در👇🏻

🆔: @bsmsq