در حوالی این دنیا؛

نه صادق به زندگی هدایت شد،

نه فروغ از ناامیدی به امید رسید،

و نه سهراب قایقی ساخت

تا به شهر رویاهایش رسد!

قلم و کاغذ کارشان بازیست با ذهن،

تا روزمان را

به شب و ماهش دلخوش کنند!

خوشبخت باشید...

همان باشید که میخواهید.

اگر دیگران آن را دوست ندارند.

بگذارید دوست نداشته باشند.

ولی تو همیشه همانی باش

که خودت دوست داری...