💠درسوئیس روستای زیبایی بنام"برگن"هست که ممکن است تصاویر آن باعث افسردگی کسانی شود که امکان بازدید از آن ندارن

💠درسوئیس روستای زیبایی بنام"برگن"هست که ممکن است تصاویر آن باعث افسردگی کسانی شود که امکان بازدید از آن ندارند!🤔

🔻بهمین دلیل مقامات محلی عکسبرداری از روستا منع کرده اند👌

🆔 @bsmsq