زندگی بهشت است

برای آنهایی که

عاشقانه عشق میورزند!

بی پروامحبت

می کنند

وکمترازدیگران

انتظاردارند

قلبتون کاشانه عشق

وزندگیتون بهشت

روزتون بخیر

شادباشید

آرزومیکنم امروزتون عالی باشه

‌‌‌‌‌🌹 @bsmsq

  دانلود ویدئو