اگر پشت سر یک زن بد شنیدید
بدانید دو حالت دارد :

اگر گوینده مرد است 
بی شک توانایی به دست آوردن او را
نداشته است!!

اگر پشت سر یک زن بد شنیدید

بدانید دو حالت دارد :

اگر گوینده مرد است

بی شک توانایی به دست آوردن او را

نداشته است!!!

اگر زن است

بدانید توانایی رقابت با او را نداشته !!

🆑 @bsmsq