🌹پیشاپیش ﻋﯿﺪﺗﻮﻥ ﻣﺒـﺎﺭﮐــــــ

_____,✬.*,.*,✬

__,✬.*,.*,✬.

_,✬.*,.*,✬.

,✬.*,.*,✬.

_,✬.*,.*,✬.

,✬.*,.*,✬.

✬.*,.*,✬.

✬.*,.*,✬.

✬.*,.*,✬.

✬.*,.*,✬.

✬.*,.*,✬.

.✬.*,.*,✬.

_,✬.*,.*,✬.

,✬.*,.*,✬.

__,✬.*,.*,✬.

__,✬.*,.*,✬.

_____,✬.*,.*,✬.

________,✬.*,.*,✬. ____________,✬.*`,.*✬.

🌷🌷🌷🌷

🌷🌟🌟🌟🌟🌷

🌷🌟⭐⭐⭐🌟🌷

🌷🌟⭐⭐⭐🌟🌷

🌷🌟🌟🌟🌟🌷

🌷🌷🌷🌷

🍀 🌵

🍀🍀 🌵 🍀🍀

🍀🍀🍀 🌵🍀🍀

🍀🍀 🌵🍀

🍀🌵

عید آمد و عید آمد

با نقل و نبات آمد

دنیا شده یڪسرگل

هرگوشه پراز بلبل

هرخاڪ شده بستان

چون نور امید آمد

پیشاپیش عیدتووون مبارک🌺🌺

join🔜 🆔 @bsmsq

¯\_(ツ)_/¯