این متن را باید طلا گرفت👌

🔴هیچوقت با کسی بیشتر از جنبه اش؛

💔رفاقت نکن....

💔درد دل نکن .....

💔شوخی نکن ....

#حرمت هایت شکسته میشود.

🔴هیچوقت با کسی بیشتر از جنبه اش؛

💔خوبی نکن..

💔محبت نکن...

💔لطف نکن...

تبدیل به #وظیفه میشود.

🔴هیچوقت از کسی بیشتر از جنبه اش؛

💔خوبی نخواه....

💔کمک نگیر...

💔انتظار نداشته باش...

تبدیل به #منت میشود