نَــفَــهم تــرین چـــیز تو دنیــا

"دِلـــــــــــــه"

هــزار دلــیل و منطق بَـــراش بیــاری ...

بــاز شَـب که مــیــشه ازت میپـــرسه

"چــــــــــــرا"؟؟؟؟؟؟!!!