خاک نشین ره میخانه ام

خانه خراب دل دیوانه ام

زان که به میخانه به جز یار نیست

کشمکش صفحه و زنار نیست

هر چه در آنجاست بود در خروش

جام می و می زده و می فروش

حسرت بگذشته و آینده نیست

جز به ره عشق کسی بنده نیست

ای که به دام تو اسیرم ، اسیر

لذت دیوانگی از من نگیر

بنده عشقم کن و نامم بده

خاک رهم ساز و مقامم بده

✨🦋