💠چند پند آموزنده

🌺سه ‌چیز برادر را از برادر جدا میکند

🔹 زن 🔹 زر 🔹 زمین

🌺سه ‌چیز در زندگی یکبار به تو داده میشود

🔹 والدین 🔹 جوانی 🔹 شانس

💐سه چیز را همیشه بخور

🔹 سیب 🔹 سیر 🔹 سرکه

💐سه چیز را هرگز نخور

🔹حق 🔹مال حرام 🔹غصه

🌹با سه چیز همیشه دوستی کن

🔹 عشق 🔹 عدالت 🔹 عبادت

🌹سه چیز را از دست نده

🔹 برادر 🔹 رفیق 🔹امید

🌸سه چیز انسان را تباه میکند

🔹 حرص 🔹 حسد 🔹حماقت

🌸سه چیز را باید افزایش داد

🔹 دانش 🔹 دارایی 🔹درخت

🌷سه چیز باعث سقوط انسان است

🔹 غرور 🔹 دشمنی 🔹جهل

❣

🌼🍃🌸