گاهی قهر،

گاهی عصبانی،

گاهی بی اعتنا،

تو را نمی دانم ولی اگر من بودم،

در این دنیای بی مهر،

کسی که همه ی اینها را روی سرش آوار میکردم و باز هم تا صدایش می کردم

می گفت: " جانم " را به این آسانی از دست نمی دادم...

🌸🌸🌸👌👌👌