پنج حقیقت تلخ زندگی که باید بپذیریم یا باید بپذیریم:

✏️هیچ چیزی در دنیا جز مادر واقعی نیست.

✏️ کسی که پول ندارد دوستی هم ندارد

✏️مردم باطن خوب را دوست ندارندظاهر خوب را دوست دارند

✏️مردم به پول احترام می گذارند نه به شخصیت

✏️از شخصی که بیشترین عشق و علاقه رو بهش داری بیشترین آسیب رو هم از اون خواهی خورد

❣🌸🍃🌺