ترانه : قاصدک
با صدای : فریدون فروغی

شعر : مسعود امینی
آهنگ : بابک افشار

🌺گرد آن آینه ها
🌺شبح فاجعه ای
🌺در شب �

ترانه : قاصدک

با صدای : فریدون فروغی

شعر : مسعود امینی

آهنگ : بابک افشار

🌺گرد آن آینه ها

🌺شبح فاجعه ای

🌺در شب بود

🌺مردن شاهپرکها

🌺کشتن قاصدکها

🌺خبر از شومیه

🌺کاری میداد

@bsmsq