یک بار عهد بستم و نشکستم

صد بار عهد بستی و بشکستی

دیگر نگویمت که چه ها کردی؟

دیگر نپرسمت که کجا هستی؟

جام فریب تلخ تونوشیدم

هوشیاری‌ام مباد از این مستی...

👤فریدون مشیری

❤❤❤❤🌸🌸🌸