آیا میدانستید که اگر فردا بمیریم

سازمانی که در آن کار میکنیم

به آسانی ظرف یک روز برای

ما جانشین می آورد؟

اما خانواده ای که به جا میگذاریم

تا آخر عمر فقدان ما را احساس خواهد کرد.

عجیب اینکه ما خود را وقف کار

می کنیم و نه خانواده مان .....

چه سرمایه گذاری ناعادلانه ای!

"سعی کنیم اوقات بیشتری رو در

کنار خانواده و عزیزانمون سپری کنیم"i