وقتی دستت رو با کاغذ می‌بری اذیت
می‌شی و می‌سوزه اما وقتی
باچاقو می‌بره اینطور نیست، کاغذ از
چاقو برنده‌تر �

وقتی دستت رو با کاغذ می‌بری اذیت

می‌شی و می‌سوزه اما وقتی

باچاقو می‌بره اینطور نیست، کاغذ از

چاقو برنده‌تر نیست، فقط تو انتظارِ

آسیب دیدن از کاغذو نداشتی...

حکایتِ بعضی از آدماست

🆑 @bsmsq