یک کشاورز کلمبیایی هنگام شخم زدن زمینش به این بشکه های پر از پول برخورد کرد! او تصادفا 600 میلیون دلار از پول های

یک کشاورز کلمبیایی هنگام شخم زدن زمینش به این بشکه های پر از پول برخورد کرد! او تصادفا 600 میلیون دلار از پول های پابلو اسکوبار (قاچاقچی مواد مخدر) را پس از 25 سال پیدا کرده بود.

@bsmsq