گوزن عاشق نام گوزنی ست که شاخ هایش به شکل قلب درآمده و بهمین دلیل بسیار مورد توجه قرار گرفته است❤️
جالب آنکه ه�

گوزن عاشق نام گوزنی ست که شاخ هایش به شکل قلب درآمده و بهمین دلیل بسیار مورد توجه قرار گرفته است❤

جالب آنکه هرسال شاخهای گوزنها می افتد و مجدد رویش میکند ولی همچنان به شکل قلب در می آید

@bsmsq