تقدیم به باجناق ها

سلام ای باجناق ور پریده

که هستی در حسودی یک پدیده

چو عقرب ازچه نیشم میزنی تو

نمک برقلب ریشم میزنی تو

چه کردم با تو ای نا لوطی بد

که راه شادیم را میکنی سد

امیدوارم کر و کور و کچل شی

به پیش اهل فامیلت مچل شی

امیدوارم همین امروز و فردا

سگی وحشی بگیرد پاچه ات را

بیفتی زیر یک ماشین باری

که از دستت نیاید هیچ کاری!

الهبته بعضی هاشون خوبن،خدایش❤😍🌹

آقایونﻫﺮﻛﻲ جرات داره بفرسته برای باجناقش 😂😁

@bsmsq