امروز رفتم کافی شاپ دیدم همه با دوست دختراشون نشستند

منم تنها بودم. خیلی حسودیم شد

گوشیو گرفتم در گوشم داد زدم:

بدبخت بیا خواهرتو ببین تو کافی شاپ پیش یه پسره نشسته...

همه دخترا فرار کردن ...😂

ای حال کردم ای دلم خنک شد

برگی از خاطرات یک ادم مجرد😂

@bsmsq