طبق اعلانات نجومی

❣@bsmsq❣

امروز شنبه 14اسفند ماه 1395

مصادف با پنجم جمادی الثانی

قمر در صورت فلکی برج ثور میباشد.

⭐️طلب استغفار

⭐️طلب حوائج

⭐️صله ارحام

⭐️امور جاری

نیک است.

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

طبق اختیارات ایام

امروز نحس مستمر میباشد.

📗📗📗📗📗📗📗📗📗

❣@bsmsq❣

#به_ما_بپیوندید🍇👆👆👆