ای که دم بدم مینوازی و مدام همراهی

تو همیشه نظر میکنی و درها را میگشائی

چگونه به غیر تو ، توکل کنم؟

ای که درمان میکنی به کُن فَیَکونَت

ای که اجابت میکنی بدون چشمداشت

خدای مهربانم

لطفا برای اطرافیانمم

بهترینها را مقدر کن❤

@bsmsq