‎‌‌┅═•🦋

‌پشت پلکت حبس کردی شور اقیانوس را

لا به لای گیسوانت جاده ی چالوس را

شهرت قد بلند و چشم های روشنت

می کشد تا قلب تهران دختران روس را

چادر گلدار سرکردی و راه افتاده ای

دربیـاور با خرامیدن، لج طاووس را...

❤👌

‌‌‎‌‌┅