با کسی نباش که هر لحظه مجبور باشی خودت را به هر اجباری لایِ لحظه هایش جا بدهی ...

با کسی باش که لحظه هایش را روی مدارِ تو تنظیم کند ،

با کسی که مشغله هایش را به خاطرِ تو دوست داشته باشد ...

که تو را بخواهد ... که اولویتِ اولش باشی ...

ارزشِ تو خیلی بالاتر از یدک بودن است ...

جنسِ اعلا باش ، جنسِ اعلا که یدک نمی شود !

یاد بگیر که هر ماندنی ارزشش را ندارد ... !

گاهی تنها بودن شرف دارد ؛ به ماندن هایِ یک طرفه ی تحقیر آمیز ! که تمام شخصیت و انسان بودنت را زیرِ سوال می برد ...

یاد بگیر گاهی تنها بودن ، ترجیحِ خودت باشد ...

خیلی وقت ها "غرور" واقعا چیزِ خوبیست ...

👌👌👌🌸🌸🌸✨