ماندن ، مَرد می خواهد ...

پشتِ کسی که آمده ای و عاشقش کرده ای را

دَم به دقیقه خالی نکردن ، مَرد می خواهد ...

مَردانگی به منطقی بودن نیست !

عشق و عاشقی کردن ، مَرد می خواهد ...

احساسِ امنیت ، مَرد می خواهد ...

شانه شدن برای دلتنگی های زنی که دوستت دارد ، مَرد می خواهد ...

مَردانگی به موهایِ سفید کنارِ شقیقه ها نیست !

مَردانگی اصلا به مَرد بودن نیست !

ماندن ، مَرد می خواهد ...

ساختن ، مَرد می خواهد ...

بودن ، مَرد می خواهد ...

بدبختانه تمام خوشبختی های کوچک و ساده ی دنیا ، مَرد می خواهد ...

و از همین رو ،

کارِ جهان رو به خوشبختی نیست !

🦋