🌸🌺🌼

🌕🌺🌕عید

🌕🌺🌕قربان

🌕🌺🌕عید

🌕🌺🌕ایثار

🌕🌺🌕و عشق

🌕🌺🌕و بندگی

🌕🌺🌕بر شما

🌕🌺🌕دوستان

🌕🌺🌕عزیز

🌕🌺🌕 و خانواده

🌕🌺🌕محترمتان

🌕🌺🌕تبریک و

🌕🌺🌕تهنیت

🌕🌺🌕باد

‌

عیدتون پیشاپیش مبارک 🙏🙏🌹🌹🌺🌺