اگر فرزندتان اینگونه مینشیند فورا حالتش را عوض کنید!

این عادت بد می تواند سبب تغییر شکل و بدحالتی ماهیچه ها و م

اگر فرزندتان اینگونه مینشیند فورا حالتش را عوض کنید!

این عادت بد می تواند سبب تغییر شکل و بدحالتی ماهیچه ها و مفاصل پا شود که عوارض آن در طولانی مشکلات ارتوپدی

و در رفتگی استخوان لگن است!

@bsmsq