امروز تو خیابون از کنار یه دختره رد میشدم

اومدم از تو کیفم شیشه آب معدنی در بیارم یکم آب بخورم😐

فکر کرد اسید پاشم یه گاز فلفل از تو جیبش درآورد زد تو صورتم😳

و بعد با شوکر زد تو سرم …😱

مردم چه آمادگی پیدا کردن ماشالله!!😁😐

منم الان رو تخت بیمارستانم و فراموشی گرفتم …😨

لطفا هر کس منو میشناسه

بیاد منو ببره تحویل خانوادم بده و مژدگونی بگیره😜

@bsmsq