🔴🔴🔴🔴

تیم جراحی قلب اطفال امریکا از فردا تا21 اسفند دربیمارستان شهید لواسانی تامین اجتماعی تهران بطور رایگان کودکانی راکه نیاز به عمل قلب دارند را جراحی میکنند لطفا اگر کودک بیماری را میشناسید معرفی کنید درصورت نداشتن دفترچه بیمه ، کل هزینه ها از طرف موسسه خیریه شریان پرداخت میشود.

لطفا اطلاع رسانی کنید.

شاید گرە از کار یک نفر باز شود.

@bsmsq