جالبه ببینید؛ وقتی نخست‌وزیر هند به دیدن مادرش میره؛ مادرش دست بهش غذا داد و با دستمال دهانش رو پاک‌کرد و از زیر تشک بهش پول توجیبی داد !

+ اینجاست که میگن بچه همیشه واسه پدر و مادرش بچه‌ست حتی اگه صد سالش بشه !♥