🔴هفته برفی ایرانیان در راه است😍

▫️نقشه بالا مجموع بارش برف  از ۲۴ تا ۳۰ آبانماه را نشان میدهد.

▫️این تصویر

🔴هفته برفی ایرانیان در راه است😍

▫️نقشه بالا مجموع بارش برف از ۲۴ تا ۳۰ آبانماه را نشان میدهد.

▫️این تصویر تایید می کند، نیمی از جمعیت ایران بارش برف را خواهند دید و دستکم ۳۰ درصد شهرهای بزرگ کشور سفید پوش خواهند شد

👌👌👌👌