‌‌‌‌من رهگذر کوچه

عشـــــــــقم چه کنم؟

تو آمدی و دل به

تو بســــــتم چه کنم

هرجا بروم یاد تو

و اسم توآنجاســــت

تو بگو ، با این همه

خاطره باید چه کنم..

👌🌸👌🌸