ترانه: نیایش
باصدای:داریوش

شعر:اردلان سرفراز
آهنگ:فرید زلاند
تنظیم:منوچهر چشم آذر

🌺خدایم خدایم
🌺آه ای خدای�

ترانه: نیایش

باصدای:داریوش

شعر:اردلان سرفراز

آهنگ:فرید زلاند

تنظیم:منوچهر چشم آذر

🌺خدایم خدایم

🌺آه ای خدایم

🌺صدایت میزنم

🌺بشنو صدایم

🌺شکنجه گاه این

🌺دنیاست جایم

@bsmsq