برای خندیدن وقت بگذارید

زیرا موسیقے

قلب شماست

برای گریه کردن

وقت بگذارید زیرا نشانه

یک قلب بزرگ است

برای زندگے کردن

وقت بگذارید زیرا زمان

میگذرد و هرگز باز نمیگردد.

💙💕💙💕💙💕💙

@bsmsq

  دانلود ویدئو