چقدر صبح را دوست دارم

در این بهار زیبا

ونسیمی خنک

نفس عمیق میکشم

و روزم را آغاز میکنم

وبه شکرانه هرچه خدایم داده

شادمانم و مهربانی میکنم

که خدا مهربانانی را دوست دارد

صبحتون بخیر وشادی

🌞🌸🌞

@bsmsq

  دانلود ویدئو